۱۳۹۰ اسفند ۱, دوشنبه

رقص، درافغانستان-dance of afghan women


دانشجویان.....

عکس های ترکیبی-بناهای تاریخی شهر غزنیMonuments in the city of Ghazniروزه سخی-کابل


-قصر دارالامان-Monuments in Afghanistan


بناهای تاریخی شهر، قندهار


قلعه ی اختیارالدین-بناهای تاریخی شهر هرات

بناهای تاریخی، شهر هرات

بناهای تاریخی، افغانستان-بناهای تاریخی شهر هرات

panorama عکس های پانارومایی، از شهر کابل