۱۳۸۷ مهر ۳, چهارشنبه

اطفال کارگر در کابل!


یک ساعت با اطفال کارگر در کابل!


۱۳۸۷ مهر ۱, دوشنبه