۱۳۸۸ بهمن ۲۲, پنجشنبه

انتزاع از چشم كمره مبايل مناين مجموعه عكس ها را توسط مبايل ام گرفته ام ، تصور ام از اين نوع تصاوير انتزاعي بيش نيست